Sprawozdanie z realizacji projektu

„Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.

Od 26 września 2014 r. Szkoła Podstawowa w Seredzicach rozpoczęła realizację projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2.Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Przedsięwzięcie było możliwe dzięki współpracy z Urzędem Gminy w Iłży.

Cele szczegółowe projektu:

a) objęcie 20 uczennic i uczniów z klas I-III Szkoły Podstawowej w Seredzicach wsparciem w postaci dodatkowych zajęć pozalekcyjnych;

b) rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej; 

c) przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży;

d) wsparcie z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno – zawodowego;

e) kształtowanie umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego.

Do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych 20  uczniów i uczennic z klas I- III. Nabór do udziału w projekcie odbywał się na podstawie wcześniej przygotowanego Regulaminu rekrutacji.

W ramach projektu w Szkole Podstawowej w Seredzicach odbywały się następujące zajęcia:
a) zajęcia z zakresu języków obcych:

- język angielski w wymiarze 5 godzin miesięcznie – 50 godzin w okresie od września 2014r. do czerwca 2015r.

b) zajęcia z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych:

- matematyka w wymiarze 5 godzin miesięcznie – 50 godzin w okresie od września 2014r. do czerwca 2015r.

- przyroda w wymiarze 5 godzin  miesięcznie - 50 godzin w okresie od września 2014r. do czerwca 2015r.

c) zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w wymiarze 5 godzin miesięcznie - 50 godzin w okresie od września 2014r. do czerwca 2015r.

W ramach projektu „Moja przyszłość” została doposażona baza dydaktyczna szkoły w sprzęt i pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć.

W I semestrze zakupiono notebook ASUS – 2 szt. i aparat cyfrowy SONY za kwotę 2588,63 zł. Zakupiono także materiały edukacyjne o wartości 1670 zł. Są to: domino czasowe, szkielet człowieka, globusy fizyczne, kostki duże z liczbami, cylindry – menzurki, dwustronne puzzle do języka angielskiego, budowanie zdań z języka angielskiego, stopery, zegary, kalendarz na wszystkie pory roku.

W II półroczu zakupiono pomoce dydaktyczne o wartości 2650 zł. Zakupiono m.in.: ułamki zwykłe – dodawanie i odejmowanie, ułamkowy Filip, przeciwieństwa – angielskie słówka, angielskie słowa w kawałkach, Która jest godzina? – gry edukacyjne z języka angielskiego, Uczymy się słówek – książka z ćwiczeniami z języka angielskiego, budowa człowieka – projektor, multimedialny Układ Słoneczny, kalendarz, kwadratowa mozaika, figury i kształty – układanka z kartami zadań, tangram obrazkowy, mistrz mnożenia, kształty – ludo logik, tor z kulką – ślimak, labirynt – pajączek, ubierz Emmę, Crazy English, English words – owoce i warzywa, Rozpoznaj zawody – angielskie słówka, Nauczyciel angielskiego.

Zajęcia z wykorzystaniem zakupionych pomocy stały się ciekawsze i bardziej atrakcyjne, dzięki temu został także usprawniony proces nauczania i uczenia się.

W ramach zajęć zostały zorganizowane wycieczki edukacyjne:

do jednostki straży pożarnej i jednostki policyjnej w Iłży – 17.11.2014r.;

poznawali właściwości gliny na lekcji zorganizowanej przez Dom Kultury w Iłży i obejrzeli film edukacyjny o tym ,jak powstają naczynia z gliny, które zobaczyli                  oglądając wystawę w Muzeum Regionalnym w Iłży– 15.12.2014r.

poznali pracę filmowca na wycieczce w Radomiu i obejrzeli film pt.,,Siedmiu krasnoludków ratuje Śpiącą Królewnę” – 03.12.2014r.;

zwiedzili zakład przetwórni owocowo – warzywnej w Lipsku – 10.04.2015r.,

 poznali pracę leśnika, który ciekawie opowiadał o zwierzętachi roślinności lasu w Nadleśnictwie Marcule – 13.05.2015r.

dnia 12 czerwca 2015r. dzieci pojechały na wycieczkę do Muzeum Wsi Radomskiej, gdzie mogli poznać dawne życie mieszkańców wsi, obejrzeli film edukacyjny pt.,, Od ziarenka do bochenka”, a następnie sami upiekli chleb, mieli również okazję zwiedzić lotnisko w Radomiu.

Zajęcia matematyczno- przyrodnicze

 Głównym celem programu zajęć było pogłębianie i rozszerzanie wiadomości i umiejętności matematycznych. Tematy zajęć realizowane były zazwyczaj poprzez gry i zabawy, które zachęcały dzieci do aktywności. Tematyka zajęć dotyczyła doskonalenia dodawania, odejmowania, rozwiązywania zadań tekstowych, w tym zadania na porównywania różnicowe, ważenie i mierzenie objętości.Uczniowie wykonywali plakaty matematyczne o tematyce zakupów i figur geometrycznych. Wykorzystane tu gry i zabawy matematyczne posłużyły do kształcenia pozytywnego nastawienia do matematyki. 

Głównym celem zajęć przyrodniczych było poznanie i oswojenie m.in. dwóch żywiołów: wody i powietrza. Zajęcia miały charakter badawczy. Uczestnicy wykonywali różnorodne ćwiczenia, badania, doświadczenia, na podstawie których wysnuwali wnioskii dowiadywali się wielu ciekawostek związanych z tymi żywiołami. Wszystkie czynności wykonywane podczas zabaw badawczych miały na celu: - podniesienie poziomu wiedzy dzieci na temat właściwości wody, jej wpływu na życie i zdrowie ludzi, zwierząt, roślin, - dostarczenie przeżyć związanych z otaczającą rzeczywistością przyrodniczą, szczególnie badanie środowiska wody - dostarczenie bodźców, które pobudzą do działania, szukania odpowiedzi, zadawania pytań, wyciągania wniosków, stawiania hipotez, dochodzenia do prawdy, - rozbudzenie u dzieci wyobraźni, nabywanie umiejętności zapisywania zdobytych wiadomości w formie graficznej. 

Główną formą pracy była praca indywidualna wspierana przez nauczyciela. Dzieci z dużym zaangażowaniem tworzyły i rozwiązywały różnorodne zadania, wykazywały się pomysłowością i twórczym podejściem do rozwiązywanego problemu.

Zajęcia z języka angielskiego 

Celem zajęć było wyrównywanie braków w zakresie kompetencji językowych oraz zachęcanie uczniów do dalszej nauki języka. Uczniowie korzystali z materiałów przygotowywanych przez nauczyciela. W ramach zajęć uczniowie kształcili wszystkie cztery podstawowe umiejętności językowe: mówienie, pisanie, słuchanie i czytanie. Poza tym każdy uczestnik zajęć utrwalał i poszerzał swoją wiedzę gramatyczną. Poza gramatyką i sprawnościami językowymi ważnym elementem zajęć było wprowadzenie, ćwiczenie i utrwalenie słownictwa związanego z tematami bliskimi dzieciom np. uczucia, rodzina, zwierzęta, itp.

Doradztwo edukacyjno- zawodowe.

W ramach zajęć dzieci poprzez zabawę poznawały świat zawodów, czynności związane z wykonywanym zawodem, narzędzia pracy i predyspozycje niezbędne do wykonywania zawodu. Tak przystępny sposób przekazywania informacji (gry, kolorowanki, kalambury, scenki, krzyżówki) oraz spotkania z przedstawicielami rożnych zawodów bardzo podobały się dzieciom, które z przyjemnością uczestniczyły w zajęciach.

 Zaplanowane działania zostały zrealizowane. Zajęcia wynikające z harmonogramu odbyły się bez zakłóceń. Do prowadzenia zajęć w ramach projektu były wykorzystywane zakupione atrakcyjne pomoce dydaktyczne.

Godnym uwagi jest fakt, iż jest to kolejny projekt realizowany w naszej placówce. Dzięki temu można liczyć na wykwalifikowaną kadrę, przygotowaną technicznie i merytorycznie do podobnych zadań. Pozwala to na pełną realizację wytyczonych celów. Mimo, że zajęcia odbywały się w godzinach popołudniowych, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem  ze strony dzieci, jak i ich rodziców, którzy chętnie uczestniczyli w zajęciach, wycieczkach i wyrazili chęć uczestnictwa w podobnych projektach w przyszłości (ankieta ewaluacyjna).

Opracowała:

Beata Kozłowska