Szkoła Podstawowa im. Ludwika Kupczyka w Seredzicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Ludwika Kupczyka w Seredzicach.

Data publikacji strony internetowej: 2012-01.20
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-03.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • zdjęcia z wydarzeń nie mają opisów alternatywnych,
 • w serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki, użytkownik nie jest o tym ostrzegany,

Powody wyłączenia:

 •  strona jest tworzona za pomocą kreatora, który nie ma dostępnych udogodnień dla osób niepełnosprawnych,
 •  niektóre dokumenty i zdjęcia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sławomir Pionka, adres e-mail: Seredzice.psp@ilza.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (48)6162980. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl

 • Dostępność architektoniczna
 • Obok schodów, do  głównego  wejścia znajduje się pochylnia.
 • Na parterze znajduje się gabinet dyrektora, sala oddziału przedszkolnego i biblioteka. Sale lekcyjne znajdują się na I piętrze.
 • Szkoła nie jest wyposażona w windę.
 • Szkoła nie posiada  miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do szkoły można wejść z  psem asystującym.
 • W szkole nie ma  tłumacza języka migowego.

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych. Aktualnie trwają prace nad jej przebudową.